Προστασία Περιβάλλοντος

Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι εναρμονισμένη με την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Προβαίνουμε σε συνεχείς δράσεις για τη μείωση των εκπομπών ρύπων των οχημάτων μας.

Παραδίδουμε στους φορείς διαχείρισης προς ανακύκλωση ορυκτέλαια, μπαταρίες, ελαστικά.

Συγκεντρώνουμε και παραδίδουμε σε φορείς ανακύκλωσης όλα τα υλικά συσκευασίας που προέρχονται από εκκενώσεις container

Προστασία Περιβάλλοντος